Een te gek voorstel als bedrijfsgeschenk ontvangen?
Persoonlijke en originele geschenken zijn anno 2019 steeds belangrijker. Zoek jij ook iets vernieuwends of hou je vast aan de klassiekers?
Hoeveel geschenken geef je gewoonlijk?
+
Welk budget heb je per gepersonaliseerd geschenk? (in €)
5
50
Door jouw e-mail op te geven ga je akkoord met ons privacybeleid en algemene voorwaarden.


Privacybeleid, algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden.

1.1 PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

1.1.1. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van bezoekers op onze Website en van personen die een overeenkomst met ons aangaan. We maken op de Website gebruik van meerdere cookies. Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden.

REWARDU verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Miel Bonduelle op miel.bonduelle@rewardu.be

Verwerkingsdoeleinden

REWARDU verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering (bijvoorbeeld een onderverdeling in een bepaalde sector, voor bepaalde sectoren waarvan de gegevens niet relevant zijn worden deze gegevens verwijderd) en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1) toestemming

2) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

3) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

4) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: miel.bonduelle@rewardu.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

1.2 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.2.1 De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp) zijn onze eigendom, of van onze groepsmaatschappijen en onze partners, en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

1.2.2 U mag de Website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Het is toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

1.3 VRIJWARING

1.3.1 We kunnen niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.

1.3.2 Hoewel deze Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van Producten (uiterlijk of productinformatie) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken.

1.3.3 De Website bevat links naar websites van derden. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar een garantie kan niet gegeven worden.

2. DIVERSEN

2.1 CONTACTGEGEVENS

2.1.1. Onze contactgegevens zijn:

RewardU
USELECT BVBA

Kortrijksesteenweg 1070, 9051 Gent - België

Telefoonnummer: +32 478271764

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@rewardu.be

Btw-nummer: BE 06 888 20 160

2.1.2 Indien de Producten niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende Product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk en het liefst binnen 14 dagen na levering aan ons kenbaar te maken. Het heeft onze voorkeur dat u hiervoor contact opneemt met onze klantenservice op +32 478271764 of via info@rewardu.be, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Ook voor andere vragen kunt u via dit nummer contact met ons opnemen.

2.1.3 Als u problemen heeft met onze Producten, dan kunt u uw klacht voor een eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting via de website http://ec.europa.eu/odr indienen bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie.

2.2 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.2.1 We adviseren u deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarom dient u elke keer dat u de Website gebruikt of Producten bestelt, deze Voorwaarden opnieuw te lezen voordat u met de Voorwaarden akkoord gaat, zodat u altijd op de hoogte bent van de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

2.2.2 Elk van de artikelen in deze Voorwaarden is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een of meer artikelen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

2.4 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

2.4.1 Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd voor de beslechting van eventuele geschillen.

3. VERKOOPSVOORWAARDEN

USELECT BVBA
Kortrijksesteenweg 1070, 9051 Gent - België
Telefoonnummer: +32 478271764
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@rewardu.be
Btw-nummer: BE 06 888 20 160

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

1.1. Algemeen

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke tot stand komen tussen de verkoper en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van de verkoper worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2. Voorstellen, aanbiedingen e.d.

Alle voorstellen, aanbiedingen, brochures, catalogen en prijslijsten, in welke vorm ook, maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege de verkoper.

1.3. Aanvulling & uitputting artikelen, persoonlijke etikettering

Zo de klant het wenst, kunnen aan de geschenkpakketten andere artikelen, zoals bijv. wijn, wenskaarten en andere gadgets worden toegevoegd, dit tegen betaling van een supplement. De supplementaire prijs wordt bepaald in functie van het soort artikel dat bijkomend wordt gewenst, alsook in functie van het aantal bijkomend gewenste artikelen.

Indien een bepaald artikel dat deel uitmaakt van een geschenkpakket niet meer voorradig of uitgeput is, heeft de verkoper het recht om dit artikel te vervangen door een ander gelijkwaardig artikel.

Indien de klant tevens een individuele etikettering wenst met de naam van de ontvanger wordt eveneens een supplement aangerekend.

Het verzoek tot levering van aanvullende artikelen en/of een bijkomende etikettering dient te gebeuren uiterlijk 60 werkdagen vóór de voorziene leveringsdatum.

1.4. Bijzonderheden in geval van gepersonaliseerde geschenkpakketten

Indien de klant een gepersonaliseerd geschenkpakket wenst, zoals bijvoorbeeld een pakket voorzien van een specifiek logo of ontwerp, hetzij van een specifieke bedrukking, dan dient de klant aan de verkoper de nodige gegevens (aangaande bijv. het logo, het ontwerp, de bedrukking…) digitaal te bezorgen in de volgende formaten: EPS (origineel formaat gevectoriseerd) of JPG met vermelding van het lettertype en de pantonekleuren. In vele cases helpt RewardU echter met het ontwerp.

Deze gegevens dienen aan de verkoper te worden verstrekt op het ogenblik van de bestelling, hetzij alleszins uiterlijk binnen de acht dagen na de bestelling. De niet tijdige mededeling van deze gegevens wordt beschouwd als een annulering van de bestelling door de klant wat aanleiding geeft tot de toepassing van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

De verkoper maakt vervolgens een ontwerp dat hij aan de klant bezorgt. De klant heeft dan de mogelijkheid om nog wijzigingen voor te stellen aan het ontwerp. Bij gebrek aan de overmaking van voorstellen tot wijziging binnen de acht dagen na ontvangst van het ontwerp, wordt de klant geacht in te stemmen met het ontwerp. Het maken van een ontwerp, alsook de mogelijkheid voor de klant om éénmalig wijzigingen voor te stellen aan het ontwerp zijn in de prijs van de bestelling inbegrepen.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor aangeleverde logo's, ontwerpen, ed. met een slechte of mindere kwaliteit.

Afhankelijk van de ondergrond en het materiaal is een kleurafwijking tot 10 % mogelijk.

Voor bestellingen met opdruk zijn er afwijkingen tot 10 % mogelijk in de geleverde aantallen. In voorkomend geval wordt de aankoopprijs in meer of in min aangepast in functie van de effectief geleverde aantallen.

1.5. Bestellingen

Elke bestelling gebeurt steeds aan de hand van een officiële bestelbon die de klant van de verkoper ontvangt. De klant dient deze bestelbon uiterlijk binnen de acht dagen ondertekend terug te sturen aan de verkoper.

Eigen bestelbons van de klant gelden slechts in de mate dat deze door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. In geen geval houdt de aanvaarding van een eigen bestelbon van de klant door de verkoper tevens de aanvaarding in van de erop voorkomende algemene voorwaarden.

Elke bestelling van de klant -hetzij aan de hand van een ondertekende officiële bestelbon van de verkoper, hetzij aan de hand van een eigen bestelbon van de klant die door de verkoper uitdrukkelijk is aanvaard- verbindt onherroepelijk de klant die zich tegelijkertijd verbindt tot afname van de goederen.

Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn niet meer mogelijk, tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. In voorkomend geval wordt ook steeds een administratiekost aangerekend van minimum 50,00 euro.

1.6. Prijzen

De door verkoper vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, zonder additionele bijdragen, belastingen, toeslagen en kosten, zoals onder meer Bebat, Recupel, welke apart worden aangerekend.

1.7. Leveringstermijn

De leveringstermijnen van de verkoper zijn benaderend en informatief. Ze worden in de mate van het mogelijke in acht genomen.

De leveringstermijnen zijn onder meer afhankelijk van de tijdige aanlevering door de klant van de gegevens waarvan sprake is in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Onder leveringstermijn wordt verstaan de termijn waarbinnen de goederen de magazijnen of werkhuizen van de verkoper verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant dienen bereikt te hebben.

Vertragingen in de leveringen van de goederen geven geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen en door de verkoper aanvaard en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.

Toeval en overmacht geven de verkoper het recht om zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg. Elke gebeurtenis die bij de leveranciers of de onderaannemers van de verkoper zou voorkomen en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk zou maken, wordt conventioneel als een geval van overmacht beschouwd.

1.8. Leveringsplaats - en voorwaarden

Goederen worden, behoudens andersluidende overeenkomst, geleverd en aanvaard in de bedrijfszetel of werkhuizen van de verkoper.

In het geval één of meerdere andere leveringsplaatsen worden overeengekomen, worden de goederen steeds geleverd op het gelijkvloers. Overeengekomen leveringsplaatsen kunnen niet meer worden gewijzigd, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van de verkoper en mits betaling van de meerkost (minimaal een administratiekost ten bedrage van 50,00 euro).

Bij leveringen in België en buiten België zijn de transport- en leveringskosten ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen.

De goederen worden altijd vervoerd onder verantwoordelijkheid en risico van de klant, ook wanneer geen transport- en leveringskosten worden aangerekend aan de klant.

Indien de klant niet tijdig verzendingsinstructies verstrekt, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen te factureren van zodra deze klaar liggen in de bedrijfszetel, werkhuizen of magazijnen van de verkoper. Bovendien heeft de verkoper het recht om in voorkomend geval de factuur te verhogen met een opslagrecht van 1 % per maand vanaf het opslaan van de goederen. Elke begonnen maand is in haar totaliteit verschuldigd. Ook behoudt de verkoper zich het recht voor om deze goederen op kosten en risico van de klant onder te brengen in een opslagplaats en dit na eenvoudige ingebrekestelling.

1.9. Klachten

De klant dient onmiddellijk bij de levering van de goederen, deze te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen.

Klachten betreffende geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet per aangetekend schrijven bij de verkoper toekomen binnen de 48 uur na de levering. Bij gebrek aan enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en zonder beschadigingen. Het gebruik van de goederen, zelfs van een gedeelte van de geleverde goederen, veronderstelt de aanvaarding ervan.

Klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen de vijf dagen na de ontdekking van deze gebreken aangetekend te worden gemeld aan de verkoper.

In elk geval is iedere terugzending van goederen steeds aan de voorafgaande goedkeuring van de verkoper onderworpen. De goederen zullen in goede staat en op risico en kosten van de klant binnen de vijf dagen worden teruggezonden na de goedkeuring van de verkoper.

1.10. Elektronische gadgets, batterijen

Elektronische gadgets tot 15,00 euro per stuk en batterijen worden gecontroleerd op hun functioneren door de fabrikant.

De verkoper voert zelf geen controle uit en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet behoorlijk functioneren van deze artikelen.

1.11. Annulatie

Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper. Bij gebrek aan dergelijk akkoord kan de verkoper, hetzij de afname en de integrale betaling eisen van de goederen, hetzij kan de verkoper de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 50 % van de aankoopprijs van de geannuleerde bestelling.


1.12. Voorschot, betalingswaarborgen

Bij een eerste bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30 % van het bedrag van de bestelling, exclusief BTW. De verkoper is in voorkomend geval slechts gebonden door de bestelling na betaling van het voorschot door de klant. Dit voorschot kan door schriftelijk akkoord van de verkoper, of indien niet gevraagd, als niet nodig worden aanzien

De verkoper behoudt zich tevens steeds het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen van goederen waarborgen van betaling en/of voorschotten te eisen indien de kredietwaardigheid van de klant wankel blijkt volgens gegevens aan de verkoper bekend. De verdere uitvoering van de overeenkomst kan worden uitgesteld zolang deze niet gegeven zijn. Bovendien heeft de verkoper het recht om, zo deze waarborgen en/of voorschotten niet binnen een redelijke termijn, welke 30 dagen niet mag overschrijden, kunnen worden gegeven, zonder voorafgaande verwittiging de overeenkomst te aanzien als eenzijdig verbroken lastens de klant en een schadevergoeding aan te rekenen waarvan sprake is in artikel 11 van deze algemene voorwaarden, zijnde een forfaitaire vergoeding van 50 % van de aankoopprijs van de bestelling.

1.13. Betalingsvoorwaarden

De facturen van de verkoper zijn contant betaalbaar op de bedrijfszetel van de verkoper, tenzij anders is overeengekomen. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1 % per maand, dan wel de intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.

Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 250,00 euro, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In het geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, verzoek tot uitstel van betaling
-of dit verzoek gerechtelijk wordt geformuleerd, dan wel op officieuze wijze- kan de verkoper een retentierecht uitoefenen op de verkochte goederen en wel tot volledige betaling ervan. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor opeenvolgende uitvoeringen van de verschillende koopovereenkomsten, het geheel van de leveringen een globaal pand zullen vormen waarop de verkoper een retentierecht mag uitoefenen tot volledige betaling van de facturen.

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur veroorzaakt de opeisbaarheid van rechtswege van alle andere facturen, zelfs indien zij nog niet vervallen zijn. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en schadevergoeding.

1.14. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven tot volledige betaling van de facturen die er betrekking op hebben, de eigendom van de verkoper, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan.

Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring van de goederen op de klant overgedragen, zulks van zodra de goederen de bedrijfszetel, de magazijnen of werkhuizen van de verkoper verlaten hebben.

De klant verbindt er zich toe de goederen zodanig te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen, en dat zij kunnen herkend worden als de eigendom van de verkoper. De betalingen worden eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot gebruikte of verder verkochte goederen.

1.15. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten van de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

1.16. Bevoegde rechtbanken

Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

1.17. Wijzigingen aan algemene voorwaarden

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving aan de klant.

1.18. Voorrang aan het Nederlands

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Deze heeft voorrang boven voorwaarden in andere talen.